AvP:War FRPG Wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 15:01, 29 July 2014Avpwar talk contribs 1,806 bytes +1,806 Created page with "thumbGenesis Projekt lényege, hogy lakható cseppfolyós vízzel rendelkező ám élet nélküli bolygókat növényzettel népesítenek be. Első lépéské..."